S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

!!! Od 19.7 do 22.7. máme dovolenku. Objednávky posleme 23.7. !!!


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu www.chloritansodny.sk

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.chloritansodny.sk (ďalej len "Predávajúci") je Enersol, s.r.o., so sídlom: Rakovo 174, 03842 Príbovce, IČO: 43785590.
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.chloritansodny.sk
» objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.chloritansodny.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.


3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Predávajúci: prevádzkovateľom internetového obchodu chloritansodny.sk (ďalej len "Predávajúci") je Enersol, s.r.o., so sídlom: Rakovo 174, 03842 Príbovce, IČO: 43785590.

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

a) Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.pdf

Formulár môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: chloritansodny@gmail.com. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

b) Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom v prospech účtu, ktorý uvediete v sprievodnom liste / formulári „Odstupenie od kupnej zmluvy uzavretej na dialku“ a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

c) Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete zaslať na adresu sídla predávajúceho.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

d) Poškodený tovar
Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ právo s tovarom manipulovať, skontrolovať a odskúšať jeho funkčnosť len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Pri doručení prepravcom:
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, príp. poškodenie balíka). Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Slovenská pošta: Pokiaľ poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie/úbytok tovaru, až po odchode prepravcu, reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní, na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky s poškodeným obsahom vrátane obalu a výplne, faktúru k tovaru a OP. Pracovník pošty s Vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody.

e) Podmienky, za akých spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy
Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny nemôže využiť spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť), ktorej tovar slúži pri zamestnaní, povolaní, podnikaní alebo pri ďalšom predaji.

f) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.


4. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru je realizované v čo najkratšom možnom termíne. Termín dodania objednávky (zásielky) zákazníkovi je obvykle 2-6 nasledujúcich pracovných dní od zmeny stavu objednávky na: Spracováva saalebo od nabehnutia platby na náš účet. 

 Pri produktoch na objednávku je možná dlhšia dodacia doba. Uzavretím objednávky s tým kupujúci vopred súhlasí a predávajúci nie je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho osobitne informovať.

 b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru, je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje odovzdanie zásielky s tovarom prepravnej spoločnosti. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru); pri prístrojoch návod na používanie, prípadne záručný list.

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď e-mailom, alebo telefonicky. 

d) V prípade, že si kupujúci praje uložiť zásielku na pošte, pošta uskladní zásielku na max.17 dní. V tejto lehote je zákazník povinný si zásielku prevziať, po tejto lehote bude vrátená predávajúcemu.
Zákazník, ktorý si nevyzdvihol zásielku v odbernej lehote a tá sa vrátila predávajúcemu; alebo ju odmietol prevziať od kuriéra a bude mať záujem si znova objednať tovar, môže tak urobiť, ale spôsob platby za objednaný tovar bude mať obmedzený len na platbu vopred na účet, bez možnosti dobierky.

e) Odoslaním (potvrdením) objednávky v e-shope vzniká kupujúcemu povinnosť si objednaný tovar prevziať v odbernej lehote podľa zvolenej formy dodania a za objednaný tovar a prepravné náklady predávajúcemu riadne zaplatiť.


5. Ceny tovaru

Ceny, uvedené v našom internetovom obchode, sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Uvedené ceny sú s DPH.

7. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. 

Forma dodania:

- Slovenskou poštou - uloženie zásielky na poštu

- 123 Kuriérom - doručenie na adresu

Spôsob úhrady:

- dobierka 

- platba vopred na účet:

- zákazníci zo Slovenska na slovenský účet  vedený v eurách

- zákazníci z Českej republiky na český účet  vedený v českých korunách

 

CENA POŠTOVNÉHO:  

 Základné poštovné, platí aj pri platbe vopred na účet:

- pre SK - Slovenská pošta - uloženie zásielky na poštu........................................................................4,20€

- pre SK - 123 Kuriér - doručenie kuriérom na adresu.........................................................................4,60€

- pre CZ - 123 Kuriér - doručenie kuriérom na adresu.........................................................................7,50€

Dobierka:

+ 1,45€ naviac k základnému poštovnému SP a 123Kuriér (platí len pre zákazníkov zo Slovenska)


b)
Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.8. Záruka, reklamácie a servis

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady (uvedené na výrobku) stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym skladovaním výrobku, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou, prepätím po údere blesku a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou; prípadne, ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na našu adresu sídla, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa sídla: ENERSOL, s. r.o., Rakovo 174, 038 42 Príbovce.


g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie: odovzdaním opraveného výrobku; výmenou výrobku; vrátením kúpnej ceny výrobku; vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku; písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

POSTUP REKLAMÁCIE:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte, prosíme, nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu chloritansodny@gmail.com , kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme; názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.

2) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre, je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.
Vo vlastnom záujme pre urýchlenie reklamácie, prosíme, zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná e-mailom.

9. Orgán dozoru 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
fax č. 041/763 21 39

10. Ochrana osobných údajov, GDPR

Všetky informácie o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu:  Ochrana osobných údajov, GDPR

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 

Email:

ars@soi.sk 
adr@soi.sk 

Telefónne číslo:

+421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 


12. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade potreby akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky, na číslo uvedené v kontaktoch.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MjI0Y